Økning i antall personulykker hittil i år

Møretrygd mottar en del personskaderapporter i løpet av et år, og statistikken fra Sjøfartsdirektoratet viser en økning i personulykker hittil i år.

Det er mange forskrifter og lover som omhandler krav til reder og mannskap for sikker drift av skip. Skipssikkerhetslovens kapittel 4 omhandler Arbeidsmiljø og personlig sikkerhet. Det vil alltid være en deling av ansvar for å utføre sikre arbeidsoperasjoner om bord. Rederi skal legge til rette for og sørge for at utstyret som benyttes om bord gir et forsvarlig arbeidsmiljø for de som arbeider der. Arbeidet skal tilrettelegges slik at HMS blir ivaretatt på en god og hensiktsmessig måte. Dette gjenspeiles også i rederiets sikkerhetsstyringssystem. Her har både rederi, skipsfører og mannskap, samt verneombud et medvirkningsansvar.

Verneombudet spiller en sentral rolle
På et skip skal det være organisert verne- og miljøarbeid. I henhold til lovverket har verneombudet klare oppgaver og rettigheter. Erfaring viser at det er viktig å involvere og bruke verneombudet aktivt i HMS-arbeid om bord. Skipsfører skal sørge for at arbeid om bord er tilrettelagt og kan utføres sikkerhetsmessig forsvarlig, men her kan godt samarbeid med verneombudet gjøre jobben enklere for begge parter. Det kan være å delta i sikkerhetsrunder om bord, utarbeidelse av risikovurderinger for bestemte arbeidsoperasjoner, kontroll av verneutstyr i samarbeid med ledelsen om bord. Verneombudet kan kreve å stoppe en farefull arbeidsoperasjon, noe som da må loggføres. Verneombud skal også ha særlig oppmerksomhet rettet mot at mannskapet får nødvendig instruksjon, øvelse og opplæring.
Mannskapet har selv et ansvar
Mannskapet om bord er fagarbeidere med høy kompetanse på utøvelsen av sitt fag. Alle om bord har dermed et selvstendig ansvar for å sikre at drift og vedlikehold av skipet til enhver tid er sikkerhetsmessig forsvarlig. De som har sitt arbeid om bord plikter å følge påbud og instrukser, og ellers gjøre sitt for å trygge liv, helse og velferd. Den har også rett til å stanse farlig arbeid. I rederiets sikkerhetsstyringssystem skal opplæringsbehov avdekkes og innrapporteres. Det er viktig at alle om bord er godt kjent med styringssystemet, egne prosedyrer, utarbeidede risikovurderinger og eventuelle analyser slik at oppgaver om bord utføres i samsvar med gjennomtenkte prosedyrer.

Nesten-uhell skal rapporteres
Det er svært viktig at alle nesten-uhell rapporteres, også gjennom det interne avvikssystemet. Da kan rederiet lære av hendelsen og igangsette tiltak for å hindre gjentakelse. Mange avviksrapporter konkluderer med «menneskelig svikt», men hva er menneskelig svikt? Er det manglende prosedyre eller risikovurdering av arbeidsoperasjonen? Eksisterer det prosedyrer for arbeidsoperasjonen, men de følges ikke? Er det mangel på kunnskap om sikkerhetsstyringssystemet om bord? Hvilken opplæring har mannskapet fått om egne prosedyrer og eventuelt eksisterende risikovurderinger av arbeidsoperasjonen? I de fleste tilfeller med ulykker og nesten-uhell kan det etter en grundig gjennomgang komme frem en konkret årsak til hendelsen. Da kan effektive tiltak iverksettes for å hindre gjentakelse.

Ta kontakt med oss i Møretrygd for ytterligere informasjon.

Henter pris

Vil du snakke med oss?

Legg inn telefonnummer,
so tek vi kontakt seinast neste arbeidsdag.
Fyll inn felta under, so tek vi kontakt seinast
neste arbeidsdag.

Kontakt meg

Kontakt meg
Vil du heller skrive til oss? Vil du heller snakke med oss på telfon?

Takk for din henvendelse

Vi svarer deg seinast neste arbeidsdag
Tilbake